Miljøundersøkelser

Innehavere av akvakulturlokaliteter i sjøvann som produserer fisk, skal rapportere miljøundersøkelser.

Vi skiller mellom MOM-B og MOM-C.

B-undersøkelsen er en enkel og kostnadseffektiv trendovervåkning av bunnforholdene under og i umiddelbar nærhet til et akvakulturanlegg, og måler påvirkningen fra anlegget.

C-undersøkelsen er en mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget (anleggssonen) og utover mot resipienten (overgangssonen) blir målt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget.

Undersøkelsene skal utføres i henhold til Norsk Standard, av et kompetent organ som kan dokumentere faglig kompetanse og som er uavhengig av oppdragsgiver.